Privacyverklaring

Boeking
Reisevaluatie
Nieuwsbrief
Cookies
Klachten over de reis
Visumuitnodiging
Bemiddeling bij de verzekeringsaanvraag
Beveiliging
Rechten reiziger
Wijzigingen
Vragen, opmerkingen & klachten
Verantwoordelijke voor de verwerking

Privacy wordt, terecht, een steeds belangrijker thema. Bij Blini Reizen doen we geen rare of onverwachte dingen met de gegevens van onze reizigers. Toch vinden we het belangrijk om een en ander duidelijk op een rijtje te zetten.


Boeking
Indien je voor andere personen wenst te boeken, dien je hiervoor door die persoon gemachtigd te zijn.

Welke gegevens verzamelen we van je?
Wanneer je een reis boekt, worden de gegevens die je verstrekt door ons vastgelegd. We verzamelen gegevens waaronder:
• Naam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres
• Betalingsgegevens
• Dieetgegevens (indien je deze wilt opgeven)
• Noodzakelijke medische gegevens (indien je deze wilt opgeven)
• Gegevens over de geboekte reis
In sommige gevallen hebben we aanvullende gegevens nodig:
• Sommige luchtvaartmaatschappijen vragen om geboortedata
• Sommige luchtvaartmaatschappijen vragen om paspoortnummers
• Sommige luchtvaartmaatschappijen vragen om afgifte- en verloopdatum en afgifteplaats paspoort
• Sommige treinmaatschappijen vragen geboortedata en/of paspoortnummers en/of geboorteplaats In China is voor het kopen van treinkaartjes in bepaalde steden ook een paspoortscan nodig.
• Voor een deel van onze bestemmingen heb je visa nodig. Voor een deel van deze visa is een uitnodigingsbrief uit het land van bestemming noodzakelijk. Hiervoor hebben we aanvullende gegevens nodig.
We vragen alleen om deze aanvullende gegevens indien noodzakelijk.

Waarvoor gebruiken we de gegevens?
• Je gegevens zijn nodig om aanvragen te doen, om je informatie te verschaffen over je reis, voor relevante communicatie betreffende de boeking, voor een goede uitvoer van de reis en om de boeking en betaling af te handelen.
• Je dieetgegevens worden gedeeld met het hotel of andere reisdienstverleners die maaltijden verzorgen en indien dit een medische of religieuze reden heeft slechts voor zover je hier toestemming voor geeft.
• Voor zover je hier toestemming voor geeft worden je medische gegevens gedeeld met de reisdienstverlener die hiervan op de hoogte dient te zijn en verstrekking noodzakelijk is voor door jou aangegeven behoeften, je veiligheid of de veiligheid van derden.
• Naam-gegevens, bankgegevens en gegevens over de geboekte reis, de kosten en de betaling worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding en de debiteurenadministratie.
• Je gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen, voor zover je belang niet dient te prevaleren.

Grondslag
We verzamelen je gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die we met je hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover je belangen niet dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding. Voor de verwerking van je dieetgegevens/medische gegevens dien je uitdrukkelijk toestemming te verlenen.

Hoe lang bewaren we je gegevens
• Tenzij anders bepaald zullen persoonsgegevens tot uiterlijk twee jaar na de reis bewaard worden.
• Medische gegevens zullen 30 dagen na de reis worden verwijderd.
• Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.
• Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover je belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.

Met wie delen we je gegevens?
• We stellen je gegevens ter beschikking aan reisdienstverleners indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de reis, voor het behartigen van de door jou aangegeven behoeften, voor je veiligheid of de veiligheid van anderen.
• Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het boekingssysteem, het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem, de boekhouding en voor de betaling en incasso.

Doorgifte aan een derde land of internationale organisatie buiten de EU?
Vindt je reis plaats buiten de EU dan worden de noodzakelijke persoonsgegevens doorgegeven aan lokale reisdienstverleners buiten de EU op grond van de uitvoering van de (reis)overeenkomst met jou. De reisdienstverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking van je persoonsgegevens en zijn gebonden aan de regels omtrent privacy die gelden in dat land.
Top

Reisevaluatie
Welke gegevens verzamelen we van je?
We verzamelen gegevens waaronder je naam, de afgenomen reis, je beoordelingen van de reis, je andere feedback of informatie die je vermeldt in de reisevaluatie.

Waarvoor gebruiken we de gegevens?
• We gebruiken de gegevens voor interne evaluatie.
• We gebruiken de gegevens voor evaluatie en terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener.
• We kunnen verzoeken om (delen van) de reisevaluatie te gebruiken voor onze website, als informatie voor andere reizigers. Dit doen we natuurlijk alleen met je uitdrukkelijke toestemming.

Grondslag
We verzamelen je gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die we met je hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen evaluatie van haar producten of diensten voor zover je belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren we je gegevens
Gegevens in de evaluatie worden tot 2 jaar na de reis bewaard.

Met wie delen we je gegevens?
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan onze agent. Afhankelijk van de situatie geschiedt dit geanonimiseerd.
Top

Nieuwsbrief
Welke gegevens verzamelen we van je?
We verzamelen je e-mailadres.

Waarvoor gebruiken we de gegevens?
Wanneer je je op de nieuwsbrief abonneert of klant bij ons bent, worden je gegevens gebruikt om de digitale nieuwsbrief naar je toe te sturen.

Grondslag
Ben je nog geen klant dan verwerken we je gegevens voor zover je ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik c.q. versturing van de nieuwsbrief. Ben je reeds klant dan versturen we je een nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming bij het versturen van het meest actuele reisaanbod aan haar klanten.

Hoe lang bewaren we je gegevens
Je gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat je je afmeldt. Afmelden kan onderaan iedere nieuwsbrief.

Met wie delen we je gegevens?
Voor het versturen van de nieuwsbrief maken we gebruik van een extern mailprogramma.
Top

Cookies
Cookies zijn bestanden die een website op je computer, tablet of smartphone zet en data terugstuurt naar de website die het plaatst. In je Internetbrowser kun je altijd cookies verwijderen en ook instellen of je cookies wilt accepteren of blokkeren.
Functionele en analytische cookies
Om de website goed te laten functioneren wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Om goed in staat te zijn onze website aan te passen aan de algemene wensen en interesses van de bezoeker, maken we gebruik van analytische cookies. Deze cookies stellen ons in staat te kijken hoe de website wordt gebruikt, welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke interessant zijn, enzovoorts. Deze gegevens zijn voor ons van belang om voor je een prettige website ervaring te blijven ontwikkelen. Op de website meten we bezoekinformatie met Google Analytics.

Cookies van derden
Bij gebruik van onze website kunnen andere partijen [zoals Facebook/Twitter] cookies plaatsen nadat je hiermee akkoord bent gegaan. Voor de uitleg over deze cookies verwijzen we naar de privacy- en cookieverklaring van deze partijen.

Meer informatie over cookies vind je op de website van de Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Top

Klachten over de reis
Welke gegevens verzamelen we van je?
We verzamelen gegevens waaronder je naam, de afgenomen reis, de klacht en overige informatie die je vermeldt in de klacht.

Waarvoor gebruiken we de gegevens?
• We gebruiken de gegevens voor interne evaluatie van de klacht.
• Indien de klacht ziet op de uitvoering van de reis gebruiken we de gegevens voor terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener met het verzoek om een reactie op de klacht.
• Je gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover je belang niet dient te prevaleren.

Grondslag
We verzamelen je gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die we met je hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen klachtbeoordeling en klachtafhandeling voor zover je belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren we je gegevens
Gegevens met betrekking tot de klacht worden tot 2 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

Met wie delen we je gegevens?
Indien van toepassing worden relevante persoonsgegevens en gegevens over je klacht doorgegeven aan en besproken met de reisdienstverlener, onze jurist en/of verzekeraar en geschillenbeslechters.
Top

Visumuitnodiging
Welke gegevens verzamelen we van je?
De gegevens die we verzamelen verschillen per bestemming en kunnen bestaan uit naam, adres, geboortedatum, reisperiode, eerste verblijflocatie, paspoortnummer en geldigheidsduur, werkgever, functie en opleiding. In voorkomend geval sturen we met je toestemming een kopie van het paspoort inclusief foto naar onze agent.

Waarvoor gebruiken we de gegevens?
De gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het aanvragen van de visumuitnodiging en worden voorgeschreven door lokale autoriteiten.

Grondslag
We verwerken deze gegevens ter uitvoering van de overeenkomst. Indien vereist sturen we een kopie paspoort inclusief foto met je toestemming door naar onze agent in het betreffende land. Deze levert deze af bij de verantwoordelijke overheidsorganisaties.

Hoe lang bewaren we je gegevens
Je gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat de reis is afgerond.

Met wie delen we je gegevens?
Je gegevens worden gedeeld met onze agent en de verantwoordelijke overheidsorganisaties in het betreffende land.
Top

Bemiddeling bij de verzekeringsaanvraag
Welke gegevens verzamelen we van je?
We verzamelen gegevens waaronder je NAW gegevens, geboortedatum, reisperiode, gewenste dekkingsomvang, verzekeringsopties.

Waarvoor gebruiken we de gegevens?
De gegevens worden gebruikt om de verzekeringsaanvraag in te dienen bij de verzekeraar.

Grondslag
We verwerken deze gegevens ter uitvoering van de overeenkomst.

Hoe lang bewaren we je gegevens
Je gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat de verzekeringsaanvraag is afgerond.

Met wie delen we je gegevens?
Je gegevens geven we door aan de verzekeraar.
Top

Beveiliging
Hoe beveiligen we je gegevens?
We nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die je persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:
• Toegang tot je persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking
• Ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd – en waar dit passend is versleuteld – volgens de actuele beveiligingsstandaarden
• We onze medewerkers informeren en een privacy-cultuur stimuleren
• Het privacybeleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.
Top

Rechten reiziger
Je rechten:
• Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien en het recht je persoonsgegevens te corrigeren.
• Je hebt het recht dat we je persoonsgegevens wissen voor zover
* deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen, of;
* de verwerking gebaseerd is op je toestemming en je deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of;
* de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, je bezwaar maakt tegen de verwerking en je belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.
• Je hebt het recht op beperking van de verwerking.
• Je hebt het recht op een digitale kopie van de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.
• Je hebt het recht gegeven toestemming in te trekken.
• Je hebt het recht om vanwege je specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden.
• Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van je persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden waaronder profilering.
• Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een verzoek kun je richten aan onderstaand e-mailadres of postadres. Om ons te helpen met het verwerken van je verzoek dien je je te kunnen identificeren.
Top

Wijzigingen
We dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.
Top

Vragen, opmerkingen & klachten
Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over hoe we omgaan met je persoonsgegevens, dan vernemen we dat graag van je via onderstaand e-mailadres. We reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.
Top

Verantwoordelijke voor de verwerking
Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
BEDRIJFSNAAM: Blini Reizen
ADRES: Erasmuslaan 3 bis 3584 AZ Utrecht
EMAIL: info@blinireizen.nl
TEL: 030-3040031.
Top