Voorwaarden

INHOUD
Artikel 1 Definities
Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden
DE BOEKING
Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst
INFORMATIE
Artikel 4 Informatie door de Organisator
Artikel 5 Informatie door de Reiziger
VOOR DE REIS
Artikel 6 Betaling
Artikel 7 Indeplaatsstelling
Artikel 8 Wijziging door de Reiziger
Artikel 9 Annulering door de Reiziger
Artikel 10 Prijswijziging
Artikel 11 Wijziging door de Organisator
Artikel 1 Annulering door de Organisator
UITVOERING VAN DE REIS
Artikel 13 Verantwoordelijkheid & tekortkomingen
Artikel 14 Hulp en bijstand
AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 15 Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen
VERPLICHTINGEN REIZIGER
Artikel 16 Verplichtingen van de Reiziger
OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 17 Klachten
Artikel 18 Overige bepalingen
Artikel 119 Corona


Bij het boeken en organiseren van een reis horen reis- en boekingsvoorwaarden, deze zijn op deze pagina in hun volledigheid terug te vinden. Op alle verbintenissen tussen Blini Reizen en derden zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Definities
Organisator: Blini Reizen ingeschreven onder KvK-nummer 58261524.
Reiziger: iedere persoon die met de Organisator een overeenkomst met betrekking tot een Reis wil sluiten en iedere persoon die op grond van de overeenkomst het recht heeft om te reizen;
Reisdienst: de diensten die onderdeel zijn van de reis, zoals personenvervoer, autohuur, accommodatie en excursies.
Reisdienstverlener: de dienstverlener die een onderdeel van de Reis uitvoert, zoals accommodatieverschaffers, vervoerders, externe gidsen, etc..
Overeenkomst: de overeenkomst die betrekking heeft op de geboekte Reis, inclusief deze Voorwaarden.
Schriftelijk: op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Pakketreis: een pakketreis in de zin van de wet.
Reis: een Pakketreis of indien de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard een enkele Reisdienst.
Werkdagen: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen, binnen werktijden (9u-17u Nederlandse tijd).

Top

Toepasselijkheid voorwaarden
2.1 Pakketreizen
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Organisator aangeboden of met de Organisator overeengekomen Pakketreizen.
2.2 Reisdiensten
Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op Reisdiensten die geen pakketreis vormen. Titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek waarin regels staan over pakketreisovereenkomsten is in dat geval niet van toepassing. Voor deze Reisdiensten geldt geen bescherming bij insolventie van de Organisator, tenzij uitdrukkelijk in het aanbod is vermeld welke partij dekking biedt en dit volgt uit de garantie- of verzekeringsvoorwaarden.
2.3 Afwijkende en aanvullende voorwaarden
Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen Schriftelijk te worden overeengekomen en hebben voorrang boven deze Voorwaarden.
Top

DE BOEKING
Totstandkoming Overeenkomst
3.1 Inhoud aanbod
De aangeboden Reis omvat enkel de diensten en voorzieningen die in de offerte en publicaties van de Organisator uitdrukkelijk zijn omschreven. Informatie in publicaties van Reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van de Organisator. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.
3.2 Vrijblijvend aanbod
Het aanbod van de Organisator is vrijblijvend en kan na aanvaarding tot 17.00 uur van de eerstvolgende Werkdag worden herroepen door de Organisator.
3.3 De Boeking
De Overeenkomst komt tot stand zodra de Reiziger het aanbod van de Organisator aanvaardt en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de Reis.
3.4 Kennelijke fouten
Kennelijke fouten in het aanbod binden de Organisator niet. Indien er reden is tot twijfel dient de Reiziger navraag te doen.
3.5 Voorkeuren
Aan voorkeuren die de Reiziger doorgeeft kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij de Organisator Schriftelijk heeft bevestigd aan de voorkeur te voldoen. De enkele vermelding als voorkeur op reisbescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende.
3.6 Bijzondere vereisten
Indien de Reiziger bij de boeking medische vereisten of andere zwaarwegende belangen als ‘vereiste’ aan de Organisator kenbaar maakt, zal de Organisator beoordelen of deze hieraan kan voldoen. Indien de Organisator niet aan de vereisten kan of wil voldoen zal de Overeenkomst niet tot stand komen. De Organisator kan een prijswijziging doorvoeren in verband met de aangegeven vereisten
3.7 Bevestiging van de boeking
De Organisator stuurt na de boeking van de reis en de controle van beschikbaarheid een boekingsbevestiging.
3.8 Herroeping door reiziger
Een boeking van de Reis is definitief. De Reiziger heeft geen recht om de Overeenkomst te herroepen.
3.9 Minderjarigen
De Reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn.
3.10 Boeken voor andere Reizigers & communicatie
De Reiziger die voor andere Reizigers boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere Reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de Reiziger die de boeking verricht. De Reiziger die de Reis voor anderen boekt, is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van die andere Reizigers bij de boeking door te geven. De Reiziger die de Reis voor anderen boekt, is verplicht die andere Reizigers deze Voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken. De Reiziger die de reis boekt vrijwaart de Organisator voor schade als gevolg van het niet nakomen van bovenstaande verplichtingen.
Top

INFORMATIE
Informatie door de Organisator
4.1 Reissom
Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
4.2 Informatie door de Organisator bij de boeking
Bij de boeking of meteen daarna verstrekt de Organisator de Overeenkomst aan de Reiziger waaronder de geaccepteerde voorkeuren van de Reiziger en op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie over de benodigde reisdocumenten (paspoorten, visa, etc.) en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied.
4.3 Reisdocumenten
De Reiziger dient gedurende de gehele Reis te beschikken over de voor de Reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc.. Gelet op het grote belang hiervan, dient de Reiziger de door de Organisator verstrekte algemene informatie hierover (zoals te vinden op onze website), bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren. De Reiziger dient vóór de boeking van de reis te verifiëren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen in verband met de mogelijk lange doorlooptijd van een aanvraag van reisdocumenten en in het bijzonder een eventueel benodigd visum. Indien de Reiziger de Reis niet of niet geheel kan maken wegens het ontbreken van geldige, volledige en juiste reisdocumenten, komen de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de Reiziger.
4.4 Reisbescheiden
De reisbescheiden (vervoertickets, vouchers, etc.) worden uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan de Reiziger toegezonden, tenzij de factuur nog niet volledig is voldaan. Als de Reiziger de reisbescheiden niet 5 dagen voor vertrek heeft ontvangen, dient deze de Organisator meteen op de hoogte te stellen.
4.5 Informatie over verzekering
De Organisator wijst de Reiziger op de mogelijkheid om een annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten. De Organisator kan een dergelijke verzekering verplichten als de Reiziger hier voor de boeking van op de hoogte is gesteld.

Informatie door de Reiziger
5.1 Relevante informatie van de Reiziger(s)
Voor de boeking verstrekt de boekende Reiziger alle relevante informatie over de aangemelde Reizigers. In het bijzonder informatie die mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de Reiziger of anderen. Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is kan de Reiziger van deelname wordt uitgesloten. De Reiziger is dan de annuleringskosten overeenkomstig artikel 9 lid 2 [annuleringskosten] verschuldigd. Andere kosten komen eveneens voor rekening van de Reiziger.
5.2 Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen en ziekte
Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen en Reizigers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de Reis dienen dit bij het aangaan van de Overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de Reiziger hiermee bekend is te melden bij de Organisator in verband met eventuele gevolgen voor de Reis en in het bijzonder het luchtvervoer. Deze Reizigers dienen zelf bij de vervoerder te verifiëren of er een medische verklaring nodig is om te mogen reizen.
Top

VOOR DE REIS
Betaling
6.1 Aanbetaling
De aanbetaling bedraagt 25% van de reissom plus het volledige bedrag van eventuele vliegtickets of boottickets. De aanbetaling dient binnen 14 dagen na de boeking te zijn ontvangen.
De betaling dient voldaan te worden op:
Triodos bank rekeningnummer NL26 TRIO 0390 4850 98 t.n.v. Blini Reizen
BIC: TRIONL2U
6.2 Restantbetaling
Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de Reis te zijn voldaan. Bij boeking binnen 6 weken voor aanvang van de Reis dient de volledige reissom direct na de boeking te worden voldaan. In ieder geval dient de gehele betaling voor aanvang van de Reis te zijn ontvangen.
6.3 Verzuim en rente
Indien de Reiziger niet betaalt binnen de afgesproken termijn is de Reiziger zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
6.4 Incassokosten
De Reiziger dient buitengerechtelijke incassokosten te betalen indien deze niet betaald heeft binnen de uiterste betalingstermijn die via een Schriftelijke aanmaning is gesteld. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen: 15% van het gevorderde tot €2500, 10% over de daaropvolgende € 2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere.
6.5 Verdere gevolgen van uitblijven van betaling
Zolang de Reiziger niet betaald heeft, kan de Organisator de reisbescheiden onder zich houden. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, kan de Organisator de Reiziger uitsluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. In plaats van de Reiziger uit te sluiten van deelname kan de Organisator de Overeenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten zoals bepaald in artikel 9 lid 2 bij de Reiziger in rekening brengen.
Top

Indeplaatsstelling
7.1 Voorwaarden en kennisgeving
Een Reiziger kan de Reis overdragen aan een andere persoon. De andere persoon moet voldoen aan alle aan de Reis verbonden voorwaarden. Overdracht is slechts mogelijk voor zover de voorwaarden van de betrokken Reisdienstverlener dit toelaten. Indien vliegtickets onderdeel zijn van de Reis is overdracht van de vliegtickets vaak niet mogelijk. Overdracht van de Reis is dan mogelijk indien – op kosten van de Reiziger – nieuwe vliegtickets worden geboekt. De Reiziger verzoekt de Organisator uiterlijk 7 dagen voor de Reis om de persoon in de plaats te stellen.
7.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten
De Reiziger en degene die de Reis overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de reissom en bijkomende kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder wijzigingskosten.
Top

Wijziging op verzoek van de Reiziger
8.1 Wijziging
De Reiziger die de Reis heeft geboekt, kan de Organisator verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. De Organisator is hier niet toe verplicht. De Organisator stelt de Reiziger op de hoogte van de nieuwe reissom. Indien de Reiziger akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn de nieuwe reissom en wijzigingskosten verschuldigd. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt dan de oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten.
8.2 Aanpassing vertrekdatum of aantal reizigers
Tenzij de Organisator aangeeft dat er sprake is van een omboeking, vormt de wijziging van de vertrekdatum de annulering van de bestaande overeenkomst en de totstandkoming van een nieuwe overeenkomst. De annuleringsregeling van artikel 9 [annuleringskosten] is op de geannuleerde overeenkomst van toepassing.
Top

Annulering door de Reiziger
9.1 Annulering
De Reiziger kan de boeking voor aanvang van de Reis annuleren. Annulering dient Schriftelijk te geschieden. De datum waarop de annulering door de Organisator wordt ontvangen, geldt als het moment van annulering. Bij ontvangst na 17.00u of buiten Werkdagen om wordt de volgende Werkdag gezien als de datum van ontvangst.
9.2 Annuleringskosten
Indien er een vlucht bij de Reis is inbegrepen dan is de Reiziger bij annulering de volgende bedragen verschuldigd:
a. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht of veerboot + 25% van het overige deel van de reissom;
b. vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht of veerboot + 50% van het overige deel van de reissom;
c. vanaf 21 dagen tot en met 14 dagen vóór de dag van vertrek: de annuleringskosten van de vlucht of veerboot + 75% van het overige deel van de reissom;
d. vanaf 13 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.
Indien geen vlucht of veerboot is inbegrepen is de Reiziger de volgende bedragen verschuldigd:
a. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: 25% van de reissom;
b. vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom;
c. vanaf 21 dagen tot en met 14 dagen vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom;
d. vanaf 13 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.
De annuleringskosten bedragen echter altijd minimaal het bedrag van de aanbetaling, met een minimum van € 250,- per persoon. Dit minimum is exclusief eventuele annuleringskosten van de vlucht.
Top

9.3Vermindering aantal reizigers
Indien binnen één boeking het aantal Reizigers wordt verminderd, kan de Organisator naar keuze als annuleringskosten in rekening brengen:
1) de in lid 2 van dit artikel genoemde standaardannuleringskosten, of;
2) de gehele reissom van de geannuleerde persoon min de kostenbesparingen als gevolg van de annulering.

9.4Annuleringskosten bij annulering ná een omgeboekte reis
Het kan voorkomen dat de Reiziger en Organisator de reis omboeken naar een later moment. Als de Reiziger de omgeboekte reis annuleert, bedragen de annuleringskosten tenminste het bedrag dat verschuldigd zou zijn als op de datum van omboeking zou zijn geannuleerd.

(voorbeeld: 14 dagen voor aanvang van de oorspronkelijke reis, wordt de reis omgeboekt naar 1 jaar later. 6 maanden voor aanvang van de omgeboekte reis annuleert de reiziger omdat hij niet meer wenst te reizen. De annuleringskosten zouden 20% van de reissom bedragen volgens artikel 9.2. De annuleringskosten zouden 75% van de reissom bedragen als op de datum van omboeking zou zijn geannuleerd. In dit geval geldt 75% van de reissom als annuleringskosten.)

Prijswijziging
10.1 Prijswijziging
De Organisator kan tot 20 dagen vóór aanvang van de Reis de reissom verhogen als gevolg van prijswijzigingen in:
– kosten van brandstof of andere energiebronnen, of;
– belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de Reis betrokken derden. De Organisator kan in de Overeenkomst opnemen dat hij tot 20 dagen vóór aanvang van de Reis de reissom kan verhogen op grond van wijzigingen in wisselkoersen. In de Overeenkomst dient de methode van prijsherberekening op grond van de wisselkoers te zijn opgenomen.
10.2 Beëindiging door Reiziger
Indien de prijsverhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt, kan de Reiziger de Overeenkomst beëindigen en krijgt de Reiziger de betaalde reissom terug.
10.3 Prijsverlaging
Indien het recht op prijsverhoging is afgesproken, heeft de Reiziger een overeenkomstig recht op prijsverlaging. Op het bedrag wat de Reiziger toekomt, wordt 30 euro administratiekosten ingehouden.
Top

Wijziging door de Organisator
11.1 Wijzigingen
De Organisator kan voor aanvang van de Reis eenzijdig kleine wijzigingen in de Reis doorvoeren. De Reiziger wordt hiervan op de hoogte gesteld.
11.2 Ingrijpende wijzigingen
Indien noodzakelijk kan de Organisator voor aanvang van de Reis de voornaamste kenmerken ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve Reis. De Reiziger kan de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten. Bij beëindiging wordt de door de Reiziger betaalde reissom terugbetaald. De Organisator kan de Reiziger een redelijke termijn stellen waarbinnen de Reiziger zijn keuze duidelijk dient te maken. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

Opzegging door de Organisator
12.1 Annulering i.v.m. minimale aantallen
De Organisator kan de Overeenkomst vóór aanvang van de Reis annuleren als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de Overeenkomst vermelde minimumaantal en de Reiziger op de hoogte wordt gebracht, uiterlijk:
– 20 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 6 dagen of meer.
– 7 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 2 tot 6 dagen.
– 48 uur voor aanvang van de Reis bij een Reis van minder dan 2 dagen.
12.2 Annulering i.v.m. overmacht
De Organisator kan de Overeenkomst vóór aanvang van de Reis annuleren als de Organisator de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
12.3 Terugbetaling betaalde reissom – geen schadevergoeding
In de bovenstaande gevallen betaalt de Organisator reeds ontvangen bedragen binnen 14 dagen terug en is er geen schadevergoeding verschuldigd. Niet vergoed worden kosten die door de Reiziger zijn gemaakt voor diensten die buiten de Overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de Reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d..
12.4 Beëindiging door toedoen van de Reiziger
Als de Reiziger niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien onjuiste of onvolledige informatie over de Reiziger is opgegeven, kan de Organisator de Overeenkomst annuleren. De Reiziger is dan annuleringskosten zoals bepaald in artikel 9 lid 2 verschuldigd.
Top

UITVOERING VAN DE REIS
Verantwoordelijkheid & tekortkomingen
13.1 Goede uitvoering van de Reis
De Organisator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeengekomen Reisdiensten, ongeacht of deze door de Organisator zelf of door een andere Reisdienstverlener worden uitgevoerd. De Organisator dient de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de Reiziger op grond van de publicaties, de Overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.
13.2 Wijzigingen in reisschema en reistijden
De Organisator zal de Reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema. Indien de Organisator niet op de hoogte is van de plaats van verblijf zal de Reiziger enkel worden geïnformeerd op het bij de Organisator bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer.
13.3 Klachtplicht reiziger
De Reiziger stelt de Reisdienstverlener en de Organisator in lijn met artikel 17 [klachten] direct in kennis van gebreken of problemen bij de uitvoering van de Reisdiensten.
13.4 Oplossing door de Organisator
De Organisator zorgt dat tekortkomingen worden verholpen. Een tekortkoming hoeft niet te worden verholpen als dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt.
13.5 Compensatie
Indien de tekortkoming niet kan worden opgelost, zal de Organisator (of Reisdienstverlener) in overleg treden met de Reiziger en kan deze waar gepast een compensatie of alternatief regelen. De Reiziger heeft geen recht op compensatie of alternatief indien de tekortkoming is toe te rekenen aan de Reiziger.

Top

Hulp en bijstand
14.1 Verplichte bijstand
De Organisator verleent de Reiziger hulp en bijstand indien de Reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en door de Reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.
14.2 Kosten
De Organisator brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de Reiziger.
Top

AANSPRAKELIJKHEID
Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen
15.1 Toerekening & overmacht
De Reiziger heeft geen recht op vergoeding van schade die de Reiziger oploopt als gevolg van een tekortkoming die is te wijten aan:
a. de Reiziger;
b. derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en de tekortkoming niet kon worden voorzien of voorkomen, of;
c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
15.2 Aansprakelijkheidsuitsluiting
Iedere aansprakelijkheid van de Organisator voor schade is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van de Organisator.
15.3 Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening
Indien de Organisator aansprakelijk is voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger, zal deze aansprakelijkheid beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele Reisdiensten.
15.4 Verzekerde schade
De Organisator is niet aansprakelijk voor schade die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis-, evenementen-, of annuleringsverzekeringen.
15.5 Verjaring
Iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade en andere vorderingen van de reiziger verjaren twee jaar nadat de Reis heeft plaatsgevonden. Indien de Reis geen doorgang vond verjaart het twee jaar na de geplande datum van aanvang.
15.6 Verval van recht
Zonder afbreuk te doen aan de verjaringstermijn en de plicht om tijdig te klagen geldt dat iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade drie jaar na de aanvangsdatum van de Reis vervalt.
15.7 Geen dubbele compensatie
De Reiziger heeft geen recht op dubbele compensatie. Als de Reiziger recht heeft op compensatie op grond van internationale verdragen of EU-verordeningen krijgt de Reiziger niet ook nog een compensatie op grond van deze Overeenkomst.
Top

VERPLICHTINGEN REIZIGER
Verplichtingen van de Reiziger
16.1 Gedrag en opvolging van aanwijzingen
De Reiziger dient zich als een redelijk handelend Reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen van de Organisator en de Reisdienstverleners op te volgen.
16.2 Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname
Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een Reiziger overlast veroorzaakt, kan de Organisator/Reisdienstverlener de Reiziger de verdere deelname aan de Reis gedeeltelijk of geheel ontzeggen. De Reiziger heeft dan geen recht op terugbetaling van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening van de Reiziger.
16.3 Waarschuwing
Voordat de Reiziger wordt uitgesloten van deelname, krijgt de Reiziger eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing. Een waarschuwing is niet vereist indien dit gegeven de omstandigheden niet op zijn plaats is.
16.4 Aansprakelijkheid reiziger en vrijwaring
De Reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De Reiziger vrijwaart de Organisator van aanspraken van bij de Reis betrokken Reisdienstverleners, andere Reizigers of derden voor schade die door de Reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.
16.5 Controle tijdstip terugreis
De Reiziger dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis het exacte tijdstip van vertrek te verifiëren.
16.6 Formele gezondheidseisen
De Reiziger dient te voldoen aan alle op de bestemming (en doorreislanden) geldende gezondheidseisen. Overheden kunnen deze vereisten onaangekondigd wijzigen. De gevolgen van deze wijzigingen vallen binnen de risicosfeer van de Reiziger.
16.7 Maatregelen door Reisdienstverleners
Reisdienstverleners kunnen alle redelijke maatregelen nemen en medewerking van Reizigers verlangen, onder meer ter voorkoming en bestrijding van calamiteiten, ter beperking van gezondheidsrisico’s, ter voorkoming van schade dan wel ter naleving van overheidsvoorschriften. Bij het niet-naleven van de maatregelen of aanwijzingen kan de Reiziger de Reisdienst en de toegang worden ontzegd.
16.8 Materiaalgebruik
De Reiziger dient netjes met verstrekte materialen om te gaan. Bij ontvangst dient de Reiziger deze zaken te controleren en gebreken direct te melden. De Reiziger is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het ter beschikking gestelde materiaal.
Top

OVERIGE BEPALINGEN
Klachten
17.1 Informatie
De Organisator verstrekt voor aanvang van de Reis de contactgegevens voor noodgevallen.
17.2 Melden ter plaatse
Indien de Reiziger meent dat de Reis niet goed wordt uitgevoerd, dient hij het probleem of gebrek meteen te melden bij de betrokken Reisdienstverlener (agent) zodat deze een oplossing kan bieden. Indien reisleiding van de Organisator ter plaatse is, dient de klacht ook meteen bij de reisleiding te worden gemeld. Indien er geen reisleiding ter plaatse is, dient de klacht ook bij de Organisator te worden gemeld. Deze melding kan geschieden per Whatsapp, telefonisch of per e-mail.
17.3 Communicatiekosten
De Reiziger dient eventuele communicatiekosten te beperken onder meer door gebruik te maken van bellen via internet, WhatsApp en e-mail.
17.4 Niet verholpen klacht melden na terugkomst
Alle klachten die volgens de Reiziger niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de Reis, dienen binnen twee maanden na de Reis, Schriftelijk en met redenen omkleed bij de Organisator te zijn ingediend.
17.5 Gevolgen niet of niet tijdig melden van de tekortkoming of klacht
Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig het tweede lid [Melden ter plaatse] van dit artikel kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele compensatie, tenzij de belangen van de Organisator door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.
Top

Overige bepalingen
18.1 Rechten van derden
Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden kunnen zich richting de Reiziger beroepen op de bepalingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).
18.2 Vervangende bepalingen
Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze Voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn omgezet naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke bedoeling benadert.
18.3 Toepasselijk recht
Op het aanbod, de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst is uitsluitend Neder¬lands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.
Indien de consument ten tijde van de boeking buiten Nederland woont, geldt: Ondanks de rechtskeuze komt de consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indien (cumulatief):
– de Organisator de commerciële activiteiten voor de overeengekomen Reis richtte op het land waar de consument woonplaats heeft, én;
– de overeengekomen reisdiensten gedeeltelijk of geheel worden verricht in dat land.
18.4 Bevoegde rechter
De rechtbank binnen wiens werkgebied de vestigingsplaats van de Organisator is gelegen, is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen inzake de Overeenkomst en hetgeen daarmee samenhangt, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Het is de Organisator daarnaast toegestaan de Reiziger in haar woonplaats voor het gerecht te dagen
Top

Corona
Corona en annuleringskosten
Wij rekenen geen annuleringskosten indien 4 weken voor vertrek sprake is van een van de volgende situaties:
• Het land van bestemming weigert Nederlanders en/of Belgen of verplicht deze in quarantaine te gaan.
• De corona-maatregelen op de plaats van bestemming hinderen reizen serieus. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als alle restaurants zijn gesloten of musea dicht blijven.
• De corona-situatie in het land van bestemming na boeken zodanig is verslechterd dat reizen echt niet veilig is, bijvoorbeeld in het geval van besmettingscijfers die veel hoger liggen dan in Nederland of België of bij nieuwe virusvarianten.
• Gevaccineerde reizigers moeten van de Nederlands of Belgische overheid verplicht in thuisquarantaine na terugkomst.

Bij het bovenstaande maken we twee voorbehouden:
• we gaan ervan uit dat al onze reizigers volledig zijn gevaccineerd of zich laten vaccineren indien dit nodig is voor het doorgaan van de reis. Als het weigeren van een (booster-)vaccinatie leidt tot het moeten annuleren van een reis, hanteren we onze standaard voorwaarden en rekenen we gewoon annuleringskosten.
• sommige landen van bestemming stellen aanvullende eisen, zoals het tonen van een negatieve uitslag van een PCR test. Hierbij verwachten wij ook dat onze reizigers zich laten testen als dit nodig is om te kunnen reizen. Als het weigeren van een test betekent dat de reis niet kan doorgaan, hanteren we onze standaardvoorwaarden en rekenen we gewoon annuleringskosten.

Een ‘oranje’ reisadvies van de Nederlandse overheid in verband met corona is voor ons niet zonder meer reden de reis kosteloos te annuleren. Wij zijn van mening dat afhankelijk van de manier van reizen en van de bestemming reizen alsnog verantwoord kan zijn, zeker voor (volledig) gevaccineerde reizigers.

Luchtvaartmaatschappijen rekenen mogelijk wel annuleringskosten, ook als het land van bestemming bijvoorbeeld de grenzen gesloten houdt voor toeristen. Wij bereken deze kosten door aan de reiziger. Informeer hiernaar bij het boeken.
Overigens zijn veel luchtvaartmaatschappijen de afgelopen 2 jaar afgeweken van de standaardvoorwaarden en hanteren soepeler voorwaarden.

Let op: neem altijd ook een papieren print mee van het Europese Digitale Corona Certificaat. Dit is te regelen op coronacheck.nl.

Regels en voor voorwaarden verschillen per land. Informeer bij ons naar de laatste stand van zaken.

Chauffeurs en gidsen
Alle lokale chauffeurs en gidsen waar wij mee werken zijn gevaccineerd of laten zich testen direct voor aanvang van de reis.

Lokale maatregelen
In veel bestemmingen gelden maatregelen om het virus te beteugelen. Denk daarbij aan zaken als een mondkapjesplicht, aangepaste openingstijden, vaccinatiebewijs voor toegang tot het openbaar vervoer, et cetera. Deze regels kunnen snel veranderen. Wij doen uiteraard ons best onze reizigers hierover tijdig te informeren. Overigens kunnen ook onze agenten eisen stellen om hun gidsen en chauffeurs te beschermen of om te voldoen aan lokale regels.

Als de lokale maatregelen een goed verloop van de reis serieus hinderen, is kosteloze annulering mogelijk. Voorbeelden zijn dat alle horeca is gesloten of dat musea dicht blijven. Let op: het moet dan wel gaan om verregaande en onverwachte maatregelen.

Kleurcodes en reisadviezen
De Nederlandse overheid geeft veel landen buiten de EU nog steeds een ‘oranje’ reisadvies: vanwege corona worden niet noodzakelijke reizen afgeraden. Hierbij maakt de overheid geen onderscheid tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde reizigers. Wij zijn het hier niet mee eens: naar onze mening kunnen gevaccineerde reizigers namelijk veilig reizen in veel landen. De overheid heeft aangegeven dat zij werken aan een herziening van de reisadviezen maar deze aanpassing laat lang op zich wachten.

Regels voor terugkeer naar Nederland of België
De Nederlandse overheid onderscheidt ‘zeerhoogrisico’ landen met betrekking tot corona. In veel gevallen vinden wij dat gevaccineerde reizigers ook veilig naar deze landen kunnen reizen. De Nederlandse overheid stelt wel aanvullende eisen voor reizigers die uit deze landen terugkeren naar Nederland. Zij moeten zich voor vertrek naar huis laten testen. Onze agenten kunnen helpen met het regelen van deze tests, de kosten zijn voor de reiziger.
Gevaccineerde reizigers hoeven niet in thuisquarantaine na terugkomst uit een zeerhoogrisicoland. Als dit verandert, en ook gevaccineerden in thuisquarantaine moeten, is kosteloze annulering mogelijk.

Als de regels voor terugkeer naar Nederland of België veranderen tijdens de reis doen wij en onze agenten ons best de gevolgen voor onze reizigers zoveel mogelijk te beperken. Eventuele extra kosten die het gevolg zijn, zijn echter voor de reiziger.

Verzekeringen
Veel reisverzekeraars hebben hun voorwaarden inmiddels aangepast: je bent bij hen ook verzekerd tegen (corona)kosten als je naar een (vanwege corona) oranje gekleurde bestemming reist. Doe hiervoor navraag bij je verzekeringsmaatschappij. Eventueel kan Blini Reizen een verzekering voor je afsluiten.

Corona op reis
Je krijgt corona op reis of je vertoont symptomen? Het risico ten aanzien van het oplopen van corona, het vertonen van symptomen en de maatregelen en kosten die daarmee gepaard gaan (denk aan het omboeken van vluchten of verplichte quarantaine) komen voor eigen risico van de reiziger. Veel (reis)verzekeringen dekken inmiddels (een deel van) deze kosten. Waar nodig verlenen wij uiteraard wel hulp en bijstand. Medische kosten zijn normaal gesproken gedekt door de zorgverzekering. Vraag ook dit even na.
Top