Stepan Fedorovich Kolesnikov

Stepan Fedorovich Kolesnikov (1879–1955) “Returning from church”